MOPAC-version 5.022mn

James J. P. Stewart, Lucas J. Fiedler, Peng Zhang, Jingjing Zheng, Ivan Rossi, Wei-Ping Hu, Gillian C. Lynch,Yi-Ping Liu, Yao-Yuan Chuang, Jingzhi Pu, Jiabo Li, Christopher J. Cramer, P. L. Fast, and Donald G. Truhlar

Department of Chemistry and Supercomputing Institute, University of Minnesota, Minneapolis, MN 55455-0431, USA

MOPAC 5.022mn is an enhanced version of MOPAC with the following noteworthy features: