Gaussrate Home Page


July 31, 2021
 

Gaussrate 17-B

Jingjing Zheng, Junwei Lucas Bao, Shuxia Zhang, José C. Corchado, Rubén Meana-Pañeda, Yao-Yuan Chuang, Elena L. Coitiño, Benjamin A. Ellingson, and Donald G. Truhlar
Department of Chemistry and Supercomputing Institute,
University of Minnesota, Minneapolis, MN 55455-0431, USA